Fietsongeluk: de strafprocedure

  • Veiligheid en verkeersvoorschriften

Wat zijn de stadia van de strafprocedure? Hoeveel tijd zit er tussen het proces-verbaal en de rechtszitting?

Als de politie de klacht ontvangt, verstuurt zij hem vervolgens naar het parket. De procedure kan tot anderhalf jaar in beslag nemen, zeker in grote steden waar politie en parket veel aanvragen moeten behandelen. Zijn er ernstige verwondingen, dan gaat de zaak iets sneller vooruit.

Reken er dus op dat het parket pas na een jaar (of zelfs anderhalf jaar) een beslissing neemt:

  • Ofwel neemt de procureur de beslissing om een of meerdere partijen te vervolgen
  • Ofwel klasseert de procureur de zaak zonder gevolg
  • Ofwel stelt de procureur een transactioneel aanbod voor aan de verantwoordelijk geachte partij voor

Goed om weten: als de fietser geen advocaat in de arm neemt, kan hij.zij zelf het parket aanschrijven. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen een kopie van de klacht en een kopie van het attest van klachtneerlegging. Het parket kan de fietser dan het referentienummer van de klacht geven.

Als de fietser een kopie van het door de politie opgestelde proces-verbaal wil verkrijgen om kennis te nemen van de inhoud van het dossier, kan hij.zij het parket daartoe aanschrijven. Dat kan de betrokkene zelf doen, maar evengoed de advocaat van de betrokkene. De politie mag in geen geval het dossier zelf geven, maar enkel een kopie van de verklaring.

Advies van advocaten

Als je op de hoogte wil blijven van het verdere verloop van de procedure, moet de benadeelde partij een verklaring afleggen. Zo kan de fietser op de hoogte gebracht worden als het parket de gedaagde voor de rechter dagvaardt en kan een kopie worden opgestuurd naar de fietser die de klacht indiende. De fietser kan, als hij of zij dat wil, de hoorzitting bijwonen of dit overlaten aan de advocaat van de verzekering (dankzij de rechtsbescherming).

Als het parket besluit de gedaagde te dagvaarden (dus voor de rechter te brengen), terwijl het slachtoffer een klacht heeft ingediend en zich als benadeelde partij heeft aangemeld, wordt zij daarvan in kennis gesteld. Als gedaagde, slachtoffer of advocaat kan je naar de griffie van de rechtbank gaan om inzage te krijgen in het dossier en je zaak voor te bereiden.

Als het parket besluit te dagvaarden, vindt de hoorzitting (gemiddeld) binnen twee maanden plaats. Tussen de datum van het ongeval en de hoorzitting kan dus meer dan een jaar liggen.

Als het parket besluit niet te dagvaarden (omdat er geen bewijs is, geen proces-verbaal, geen getuigen, enz.) en de zaak geseponeerd wordt, dan kunnen de advocaten niets doen.